เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันสินค้า โดยนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
 2. บริษัทฯ ขอรับประกันเฉพาะความชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดจาการใช้สินค้าปกติ แต่ไม่รวมถึงการใช้สินค้าในทางที่ผิด หรือไม่ได้ดูแลรักษาสินค้าที่ดีพอสมควร
 3. บริษัทฯ ไม่รับประกันส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งสึกหรอ ไปตามสภาพการใช้งานปกติ
 4. บริษัทฯ ไม่รับประกันในกรณี
  ก. ใช้สินค้าที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น
  ข. มีการดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยช่างที่มิใช่ตัวแทนของบริษัทฯ
  ค. รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลาย ที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกเคมีบางชนิด ภัยธรรมชาติ เก็บไว้ในอุณหภูมิสูงเกินไป จากสภาพการใช้งาน หรือ สิ่งแวดล้อมอันเป็นปกติของเครื่องใช้ทั่วไป
  ง. ใช้สินค้าที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือใช้งานต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น
 5. บริษัทฯ ขอรับประกันให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าที่ใช้แล้ว ซึ่งผู้ซื้อขายทอดให้บุคคลที่สามหรืออื่นๆ
 6. ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามการรับประกันนี้ เกี่ยวกับอันตรายส่วนตัว หรือสินค้าเกิดความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุและภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดแก่ผู้ใช้ บุคคลที่สาม ทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการใช้สินค้านี้
 7. การรับประกันจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้จัดส่งบัตรลงทะเบียนการรับประกันที่ถูกที่สมบูรณ์คืนบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย

ลงทะเบียนการรับประกัน

 • Verify code *
 • กรุณากรอกข้อความให้ชัดเจนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ซื้อ หากเกินกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อเสนอแนะ

 • Verify code *

Array ( [0] => 42S02 [1] => 1146 [2] => Table 'luckyflame.access_2020' doesn't exist )
SELECT * FROM access_2020 WHERE session_id = '1b4af1076e12778c76016a524da0c2e8'
1